Peter Kohlhammer

Architekt M.Sc.

T: +41 041 870 97 29

p.k@architektur-baumann.ch

Saruja Uthayakumaran

Praktikantin

T: + 41 41 870 97 29

s.u@architektur-baumann.ch

Anni Gisler

Guter Hausgeist

T: +41 041 870 97 29

info@architektur-baumann.ch

Isidor

Empfangshund und Wachdienst

info@architektur-baumann.ch