Melanie Abel

Dipl. -Ing. Architektin FH

T: +41 041 870 97 29

m.a@architektur-baumann.ch

Philipp Brune

Praktikant

T: + 41 41 870 97 29

p.b@architektur-baumann.ch

Anni Gisler

Guter Hausgeist

T: +41 041 870 97 29

info@architektur-baumann.ch

Isidor

Empfangshund und Wachdienst

info@architektur-baumann.ch